Пътнотранспортни произшествия и телесни повреди

Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” представлява лицата в съдебни дела за телесни повреди, в това число настъпили при пътни произшествия, отговорност за щети, настъпили в закрити помещения, трудови злополуки, лекарски грешки, злоупотреби в домове за възрастни хора и случаи на катастрофални телесни повреди.

В деликтното право е описан широк спектър от правни искове. Обикновено се приема, че деликтното право покрива правонарушения в резултат на небрежност, които включват дела, произтичащи от пътнотранспортни произшествия, щети, настъпили в даден имот, щети вследствие употребата на продукти или поради медицинска небрежност.

Все пак, деликтното право също включва и редица искове, които произтичат от умишлени правонарушения. Тези искове включват обичайните съдебни дела за нападение, побой, присвояване на чужда собственост, злоупотреба със земевладение, злоупотреба с движимо имущество, незаконно лишаване от свобода, умишлено причиняване на страдания, измама и посегателство върху личния живот. Те също включват искове за клевета (устна и писмена) и оскърбителна намеса.

Много от причините, които водят до съдебни дела за деликтни деяния спрямо личността също са част от жалби в областта на търговското право и искове за граждански права и потребителски права.

Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” може да Ви окаже съдействие при Вашите искове за нанесени щети спрямо личността.