Ακίνητα και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Εκπροσωπούμε τόσο επιχειρήσεις, όσο και φυσικά πρόσωπα σε κάθε προσφυγή και συναλλαγή που αφορά σε ακίνητη περιουσία –γη και κτίρια επ’ αυτής– συμπεριλαμβανομένων: αγοράς και πώλησης, δόμησης, υποθήκευσης και κατάσχεσης, αναχρηματοδότησης, ανταλλαγής, εκμίσθωσης, σχεδίων χρήσης γης, εξέτασης τίτλων ιδιοκτησίας, αγωγής διευθέτησης τίτλου, εκκαθάρισης και διαχείρισης. Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Γραφείου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» έχουν την ευελιξία και τις ικανότητες να διαχειριστούν από πολύ απλές, έως εξαιρετικά πολύπλοκες συναλλαγές.

Τα ζητήματα εμπορικών ακινήτων συχνά απαιτούν γνώσεις σε εξειδικευμένα και σχετικά πεδία της νομοθεσίας. Ως γραφείο πολλαπλής εξειδίκευσης, διαθέτουμε το επαγγελματικό προσωπικό και τους πόρους ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων. Οι δικηγόροι ακινήτων του γραφείου μας συχνά συνεργάζονται με στελέχη του εταιρικού και τραπεζικού τομέα του γραφείου, καθώς και του τμήματος προσφυγών, προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες μας ένα πλήρες εύρος νομικών υπηρεσιών.
Αντιδικίες περί Ακινήτων
Το γραφείο μας παρέχει ένα πλήρες εύρος νομικών υπηρεσιών για αντιδικίες περί ακινήτων στους πελάτες μας, τόσο επιχειρήσεις, όσο και φυσικά πρόσωπα. Εκπροσωπούμε φορείς ανάπτυξης ακινήτων, ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακίνητης περιουσίας, ενοίκους, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και επενδυτές, σε κάθε είδους αντιδικία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από:

 • Συγχωνεύσεις
 • Αντιδικίες Εταίρων και Μετόχων
 • Προμήθειες μεσιτείας
 • Συμβάσεις κατασκευής
 • Κατασχέσεις
 • Εκμισθώσεις
 • Διαχείριση ακινήτων
 • Χρησικτησία
 • Όρια
 • Διευκολύνσεις
 • Δικαιώματα διέλευσης

Ιδιοκτήτης – Μισθωτής
Εκπροσωπούμε πελάτες σε αντιδικίες που προκύπτουν από εκμισθωμένα ακίνητα εμπορικής και οικιστικής χρήσης, καθώς και σε προσφυγές περί στεγαστικών συνεταιρισμών και συν-ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκδίκασης και έφεσης. Στο επίπεδο αντιδικιών ιδιοκτήτη-μισθωτή, έχουμε εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν σε μη πληρωμή, αναστολή και αθέτηση μισθωτηρίου, που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος αξιώσεων. Για παράδειγμα, έχουμε χειριστεί αξιώσεις για θέματα όπως κατηγορία για παράλειψη του ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει απαραίτητες επισκευές, αγωγές έξωσης, παράνομες υπενοικιάσεις, το δόγμα του φαινομενικού μισθωτή, περιοριστικά μέτρα για πρόληψη τερματισμού μίσθωσης λόγω αθέτησης του μισθωτή, αγωγές απελευθέρωσης πολυτελούς ενοικίου, καθώς και άλλα ζητήματα. Στο επίπεδο αντιδικιών περί στεγαστικών συνεταιρισμών και συν-ιδιοκτησίας, έχουμε χειριστεί υποθέσεις που αφορούσαν σε κατηγορία περί ψευδών στοιχείων σε συγγραφή υποχρεώσεων, ελαττωματική κατασκευή, και νομικές αξιώσεις για υποτιθέμενη κατάχρηση από εγγυητή. Όπως και στην πρακτική μας στο εμπορικό δίκαιο, διερευνούμε τις δυνατότητες επίτευξης συμβιβαστικής λύσης, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας ως προς την αποφυγή κινδύνων, και επιδιώκουμε να αξιολογήσουμε για λογαριασμό τους το ενδεχόμενο κόστος και όφελος μιας ένδικης προσφυγής.