Τροχαία Ατυχήματα & Σωματικές Βλάβες

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» εκπροσωπεί φυσικά πρόσωπα σε αγωγές για προσωπικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων τροχαίου ατυχήματος, ευθύνης ιδιοκτήτη χώρου, ατυχήματος στον χώρο εργασίας, ιατρικής πλημμέλειας, κακοποίησης σε γηροκομείο και καταστροφικής βλάβης.

Το δίκαιο προσωπικής βλάβης περιγράφει ένα ευρύ φάσμα νομικών αξιώσεων. Η προσωπική βλάβη θεωρείται κατά κανόνα ότι περιλαμβάνει αδικοπραξίες εξ αμελείας, οι οποίες αφορούν σε αξιώσεις που εγείρονται λόγω τροχαίου ατυχήματος, βλάβης προσωπικής περιουσίας, αστικής ευθύνης προϊόντων, ή οφείλονται σε ιατρική πλημμέλεια.

Ωστόσο, το δίκαιο προσωπικής βλάβης περιλαμβάνει επίσης ένα εύρος αξιώσεων που προκύπτουν από εκούσιες αδικοπραξίες. Οι αξιώσεις αυτές περιλαμβάνουν αγωγές κοινού δικαίου για βιαιοπραγία, κακοποίηση, σφετερισμό, καταπάτηση γης, καταπάτηση κινητής περιουσίας, παράνομη κατακράτηση, εκούσια επιβολή συναισθηματικής καταπόνησης, απάτη και παραβίαση ιδιωτικής ζωής. Επίσης, περιλαμβάνουν αξιώσεις όπως δυσφήμηση (συκοφαντία & διαβολή) και αδικοπρακτική παρέμβαση τρίτου σε σύμβαση/ επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πολλές από τις υποθέσεις που συνιστούν προσωπική βλάβη αποτελούν και μέρος αγωγών εμπορικής αντιδικίας, αστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων καταναλωτή.

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» μπορεί να σας βοηθήσει σε αγωγές για προσωπική βλάβη.