Εμπορικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» εκπροσωπεί επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σε αντιδικίες που προκύπτουν από επιχειρηματικές και εμπορικές υποθέσεις, τόσο σε πολιτειακά, όσο και σε τοπικά δικαστήρια. Οι υπηρεσίες εμπορικών αντιδικιών περιλαμβάνουν:

  • Αθέτηση σύμβασης
  • Παραβιάσεις Εμπορικού Κώδικα
  • Επιχειρηματικές αδικοπραξίες
  • Δίκαιο Είσπραξης
  • Αντιδικίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Είσπραξης & Δικαιώματα Πιστωτών

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» παρέχει νομική εκπροσώπηση επιχειρήσεων σε αγωγές είσπραξης χρεών. Προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές ως προς την αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εργολαβίας δίκης. Επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εισπράξουν από οφειλέτες τους καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας, προκειμένου να συζητήσουμε το ενδεχόμενο εκπροσώπησής τους.
Επικοινωνήστε σήμερα με το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες».
Εάν έχετε απορίες σχετικά με εμπορικές αντιδικίες, το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» μπορεί να σας βοηθήσει ως προς τις αξιώσεις σας για προσωπική βλάβη.